Home‎ > ‎

Importprosedyre

Prosedyre for import av ferdig bygget experimentalfly fra utlandet

 

 

 1. Forsikre deg at flyet har byggelogg fra flyet ble bygget. Info om hvordan denne skal se ut finnes i BSL B 3-1 §6 , se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-26-721

 2. Flyet kjøpes med faktura, kontrakt eller Bill of Sale. Det må stå klart på kontrakten serienummer på flyet, samt underskrives av selger og kjøper. Noen land har standardformat på dette (sjekk med landet der flyet er registrert).

 3. Kjøpet meldes til luftfartsregisteret i det landet flyet allerede er registrert. Flyet skal beholde sine utenlandske registreringsmerker, flyet bare skifter eier.

 4. Flyet flys til Norge. Maksimum 48 timer etter grensepassering må flyet innfortolles i et tollkontor. Man betaler ikke toll, men 25% MVA til staten. Kjøpesummen på kontrakten brukes som basis for utregning.

 5. Søknad sendes til Luftfartstilsynet i Norge om tillatelse til å fly flyet på utenlandsk register. Dette fås automatisk for 6 måneders varighet, med mulighet for 6 måneders umiddelbar forlengelse, men kun en gang. Mer info her:
  http://luftfartstilsynet.no/regelverk/aic-n/Endring_praksis_for_privatflygning_med_utenlandsk_registrerte_luftfartøy_i_Norge

 6. Flyet flys nå på utenlandsk register frem til sesongen opphører (vinter). Er flyet fra Europa, kan man fly flyet på sitt vanlige Part FCL sertifikat utstedt i Norge eller et annet europeisk land. Er flyet fra utenfor Europa, bør man enten ta ut sertifikat for det aktuelle landet, eller sette flyet på abkken og hoppe over punkt 5 og 6 og gå direkte til punkt 7.

 7. Mens du flyr på utenlandsk register:

  1. Bestem deg for registreringsbokstaver på flyet. Her kan man plukke ut en ledig registrering, se siden til NLR http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/nlr/.
   Send søknad om reservering av kjennetegn, se info på
   http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/nlr/article877.ece

  2. Send søknad om tillatelse til å å bruke radioutstyr i flyet. Søknaden sendes til NKOM, sjekk ut siden http://www.nkom.no/teknisk/skjema/frekvens/n%C3%B8dpeilesender-og-radioutstyr-i-fly
   Vær klar over at du kan få dispensasjon fra krav om ELT om du heller ønsker å bruke PLB. Se info om dette her:
   http://www.luftfartstilsynet.no/regelverk/aic-n/article7824.ece

  3. Ta kontakt med Luftfartstilsynet for godkjenning av Pilots Operating Handbook. LT er blitt ganske nøye på at denne er grundig. Ideen er at en hvilken som helst flyger skal kunne lese POH for denne spesielle flymaskinen, for så og gå ut og fly den uten noen form for utsjekk eller ytterligere info. Ta kontakt med EAA573 om du trenger et eksempel på godkjent POH. Krav til POH finnes også i BSL B 3-1 §17 (se link over).

  4. Ta kontakt med Luftfartstilsynet for godkjenning av Vedlikeholds-håndbok. LT er blitt ganske nøye på at denne er grundig. Her kan man inkludere Maintenance Manual fra fabrikanten, om denne er tilstrekkelig omfattende.Du må inkludere noen spesielle punkter som er er spesielle for Norge. Disse finnnes i BSL B 2-3 §13-§18, se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-24-458
   Ta kontakt med EAA573 om du trenger et eksempel på godkjent håndbok. Krav til håndbok finnes også i BSL B 3-1 §19 (se link over).

  5. Få oversendt u-utfylt reisedagbok, komponentkort/bok og dokumentmappe fra LT.

 8. Når sesongen er over, starter neste ledd i prosessen. Her vil ikke flyet være luftdyktig, så det er viktig at du venter til flyet er på hjemmebasen og at det kan stå i ro en tid. Du bør også ha en hangar tilgjengelig.

 9. Søknad om sletting fra registeret i utlandet sendes til utenlandsk register. Dette er normalt i vanlig brevs form. Fjern utenlandske registreringsmerker på flyet, sett på norske merker.

 10. Søknad om innføring i Norges Luftfartøyregister sendes. Dette gjøres i vanlig brevs form. Husk å opplyse om flyets tidligere registrering og serienummer, type og fabrikant, samt at flyet er slettet fra tidligere register.
  Send også inn egenerklæring om at du er eier av flyet, se
  http://www.luftfartstilsynet.no/incoming/article1538.ece/BINARY/Egenerkl%C3%A6ring%20som%20eier%20av%20luftfart%C3%B8y

 11.  Det må utføres en norsk årlig inspeksjon av flyet. Dette gjelder uansett om dette nylig er gjort i det forrige landet eller ikke. Inspeksjonen kan utføres av en flytekniker eller et flyverksted, og resultatene føres på VR skjema for LT, se
  http://www.luftfartstilsynet.no/incoming/article1484.ece/BINARY/NF-0350%20-%20Vedlikeholdsrapport%20(VR)%20(bokm%C3%A5l)


 12. Vær nøye med at alle SB og andre pålegg er fulgt for flymaskinen, dette skal føres inn i VR-skjemaet. Fyll også ut komponentkortene i samarbeid med flytekniker. Se BSL B 3-1 §11. Få også på plass nødvendig skilt og merking, se BSL B 3-1 §12. Krav til dokumenter finnes i BSL B 1-1, se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-24-468

 13. Send inn søknad om Luftdyktighetsbevis, se skjema
  http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/Skjema/NF-0349_-_Søknad_om_luftdyktighetsbevis_bokmål/BINARY/NF-0349%20-%20S%C3%B8knad%20om%20luftdyktighetsbevis%20(bokm%C3%A5l)

 14. Ta kontakt med LT teknisk avdeling for inspeksjon av flyet og dets dokumenter. De kommer reisende med en eller to inspektører, og foretar en grundig teknisk inspeksjon av flyet (2 timer), samt en like grundig gjennomgang  av dokumentasjonen.  
 15. Dersom LT er happy med inspeksjonen, vil du få Særskilt Luftdyktighetsbevis i posten etter noen dager. Ut og fly!

Comments